sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Hankkeet

 
Someron kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelma

Someron kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallintasuunnitelma

Toteutuu 2024-2025

Hankkeen taustaa

Someron kaupunkivesien hallintasuunnitelman hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 29.1.2024. Hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 94 920 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 118 650 euroa.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun. Sen tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman verkkosivuosoite www.ym.fi/vedenvuoro ja www.ym.fi/vattnenstur.

 Hanketta on Someron osalta käynnistetty vuoden 2024 alussa ja se valmistuu vuoden 2025 puolivälissä. Hankkeen parissa työskentelevät yhteistyössä Someron kaupungin kanssa Someron Vesihuolto Oy ja Afry Finland Oy. Vastaavan hankeen parissa on useita Suomen kuntia ja vesihuoltolaitoksia ja ELY-keskus valvoo hankkeiden etenemistä. Lisäksi  kuntien suunnitelmavaiheista raportoidaan säännöllisesti ELY-keskukselle.

 

Hankkeen tavoitteet Somerolla

Kokonaisvaltainen kaupunkivesien hallinta edellyttää suunnitelmallista otetta ja yhteiskunnallista panostusta sekä meidän kaikkien ymmärrystä siitä, millaisen ongelmakentän parissa hankkeen yhteydessä työskennellään. Hankkeen tuloksena laaditaan paikallisesti kokonaisvaltainen yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelma. Hankkeella torjutaan hulevesien ja rankkasateiden aiheuttamien viemäriylivuotojen kuormitusta ja ennakoidaan sekä varaudutaan tuleviin ilmastomuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen verkostojen käytön ohjauksessa. Kaupunkivesien hallintasuunnitelmalla tavoitellaan menettelytapoja, joiden avulla voidaan tukea vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisen vesistöjen hyvän tilan saavuttamista. Hankkeella pyritään suojelemaan meitä ihmisiä ja koko ekosysteemiä riittämättömästi käsitellyn jäteveden haitoilta. Erityisesti hankeen avulla saadaan vähennettyä taajamista aiheutuvia päästöjä lähivesistöön.

Hulevesi on meille kaikille käsitteenä melko uusi. Se tarkoittaa kaikkea sade- ja kuivatusvettä, joka tavalla tai toisella johdetaan pois pihoilta ja kaduilta. Hulevettä syntyy erityisesti taajama-alueilla, missä alueita ja paikkoja on katettu esimerkiksi asfaltilla tai kivetyksillä. Hulevesiä on Somerollakin perinteisesti johdettu samaan viemäriputkeen kuin jätevesiä ja tämä on ongelmallista kaupunkivesien kokonaishallinnan kannalta.

Sekaviemäröinnissä on mukana yhteiskunnan jätevesien lisäksi edellä mainittuja hulevesiä. Sekaviemäreitä ei enää lähtökohtaisesti Someron kaupunki rakenna, mutta taajaman alueella niitä on verkostossamme vielä melko runsaasti. Niitä pyritään uusimaan eriyttämällä hulevedet omaksi verkostoksi. Erilaisten verkoston tunnuslukujen (esimerkiksi vuotovesimäärät) valossa verkostossamme on korjattavaa suhteellisen paljon. Sekaviemäreistä johdetut vedet aiheuttavat ylimääräistä kuormitusta puhdistamolle, josta puhdistusprosessin läpi käytyään puhdistetut vedet lopulta johtuvat ja sekoittuvat luonnonvesistöön. Puhdistamon ja koko vesihuollon verkoston toimintaa saadaan kehitettyä nykyaikaisemmaksi eriyttämällä ja parantamalla erityisesti hulevesiverkostoa.

 

Hankkeen merkitys Somerolle

Someron kokonaisvaltainen  kaupunkivesien hallintasuunnitelma on hyvin ajankohtainen hanke ja sillä on suuri merkitys Someron kaupungille. Vesistöjen kuormitusten on arvioitu lisääntyvän kaupungistumisen ja ilmastomuutokseen liittyvien sään ääri-ilmiöiden yhteisvaikutuksesta. Käytännössä Someron kaupungin alueella rankkasateiden vaikutukset näkyvät pumppaamoiden ja verkoston ylivuotoina sekä ohituksina jätevedenpuhdistamolla. Someron osalta jätevesien vuotovesimäärä on lähes kaksinkertainen valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna ja laskuttamattoman veden määrä on suhteellisen merkittävä. Hankkeen myötä yhteistyö jätevesi- ja hulevesiverkostojen toiminnasta vastaavien Someron Vesihuolto Oy:n ja Someron kaupungin välillä vahvistuu entisestään.


Lisätiedot hankkeesta:


Jyrki Rinta-Paavola
Maanrakennusmestari, Someron kaupunki
p. +358447791217
jyrki.rinta-paavola(a)somero.fi

Esko Vuolukka
Tekninen johtaja, Someron kaupunki
p. +358447791240
Esko.Vuolukka(a)somero.fi

Pekka Alisaari
Toimitusjohtaja, Someron Vesihuolto Oy
p. +358503843043
Pekka.Alisaari(a)somero.fi

Varsinais-Suomen Helmikunnat II: Pienvesien kartoitukset
 

Tekninen johtaja

Esko Vuolukka
p. +358447791240
Esko.Vuolukka(a)somero.fi