sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-12319220159.jpg
 

Jätehuolto

Jätehuolto on jätteiden keräämistä, kierrättämistä, kuljettamista, uudelleenkäyttöä ja loppusijoittamista kaatopaikoille. Jätehuollon keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätteistä syntyviä haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia.


Somerolla toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Somerolla jätehuollon toteuttamisesta ja siihen liittyvästä neuvonnasta vastaa 16 kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Se hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä ja tiedotusta. Jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät hoidetaan Forssan jätelautakunnassa. Someron kaupungin ympäristötoimi puolestaan valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Someron jäteasema

Salontien varressa jätevedenpuhdistamon yhteydessä on jäteasema. Katso lisätiedot ja aukioloajat täältä:

Someron jäteasema


Jätelautakunta

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisena jätehuoltoviranomaisena toimii jätelautakunta. Sen yksi keskeisimpiä tehtäviä on tiedottaa alueella tehdyistä viranomaispäätöksistä sekä päätetyistä toimintamalleista. Jätelautakunnan nettisivuilta alueen asukkaat saavat tietoja myös esim. jätehuollon järjestämisen vaihtoehdoista, voimassaolevista jätetaksoista, palvelutasosta, kuljetusjärjestelmistä ja jätehuoltomääräyksistä. Jätelautakunnalta voi hakea poikkeuksia jätehuollon järjestämiseen. 

Jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, astioiden tyhjennysvälistä, kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista ja jätteiden polttamisesta.


Jätelautakunnan yhteystiedot:

Forssan kaupunki
Jätelautakunta
PL 62
30101 Forssa
jatelautakunta(a)forssa.fi
Jätelautakunnan yhteystiedot


Asukkaan jätehuolto

Jätelain (646/2011) 35 §:n mukaan jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön on kuuluttava kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella asuin- tai vapaa-ajankiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia (kimppa-astia), jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä alueella toimivan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

 
Sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteenkuljetusyrityksiä SomerollaSako- ja umpikaivojen tyhjennysyrityksiä Somerolla MaankaatopaikkaJätteenpoltto

Jätteenpoltto

Puutarhajätteen polttaminen on asemakaava-alueella kielletty. Risuja, oksia ja puhdasta kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta ja sytykkeenä pieniä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa kiinteissä lämmityslaitteissa ja uuneissa. Muu jätteenpoltto on kielletty.

Taajama-alueen ulkopuolella edellä mainittuja puuperäisiä jätteitä ja puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten oksia ja hakkuutähteitä saa polttaa myös avotulella. Muiden jätteiden poltto on myös taajama-alueen ulkopuolella kielletty. Poltosta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapureille.

KompostointiKirpputorit ja kierrättäminen
 

Linkkejä

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy