sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-121050160747.jpg
 

Hulevedet


Ajankohtaista

Tiedote: Hulevesiasiaa 2023 [PDF]

 

Mikä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Huleveden vaikutusalueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Someron kaupungilla ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki kerää kiinteistön omistajilta hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta. 

Vuonna 2023 huleveden vaikutusalueeseen ei ole liitetty uusia alueita eikä tehty muutoksia.

Hulevesimaksu

Hulevesimaksun käyttöönotto perustuu lainmuutoksiin, joiden seurauksena kaupungin ja Someron Vesihuolto Oy:n vastuun- ja kustannustenjako muuttui 1.1.2018 alkaen.

Hulevesimaksusta on päättänyt kaupunginvaltuusto. Maksu voidaan lain nojalla periä kiinteistön omistajilta tai haltijoilta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 103 n §).

Hulevesimaksu on vuosittainen, toistaiseksi voimassa oleva.

Hulevesimaksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Hulevesijärjestelmiin luokitellaan avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät, kosteikot, hulevesiviemärit sekä katurakenteeseen kuuluvat huleveden johtamiseen tarkoitetut eri rakenteet.  

Maksu koskee kaikkia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella olevia kiinteistöjä eli pääsääntöisesti asemakaava-alueen sisäpuolella ja sen läheisyydessä olevia kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.   

Hulevesimaksuista saadut tuotot käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaikki järjestelmän vaikutusalueella olevat kiinteistöt. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Lasku on kohdennettu 31.7.2023 omistajarekisteritietojen perusteella, joten uusimpien kiinteistökauppojen tiedot eivät ole välittyneet laskutusrekisteriin. 

Hulevesimaksu peritään lähtökohtaisesti vain yhdeltä kiinteistön omistajalta, vaikka kaikki kiinteistön omistajat vastaavat maksusta yhteisvastuullisesti.

Korjauksia kiinteistötietoihin tehdään edelleen rakennusvalvontaan tehtyjen kirjallisten ilmoitusten ja selvitysten mukaan. Pelkkä puhelinsoitto ei riitä muutoksen hakemiseen.


Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta

Jos saamasi lasku on mielestäsi hulevesipäätöksen (Kval 11.12.2017 § 88, Tekltk 26.11.2019 § 130) vastainen, voit tehdä hulevesimaksusta kirjallisen muistutuksen.

Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Muistutuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen:

  • Someron kaupunki, Tekninen toimi, Joensuuntie 20, 31400 Somero, kuoreen merkintä "muistutus hulevesimaksuun",

tai

  • sähköpostilla osoitteeseen hulevesi@somero.fi, jolloin viestin otsikoksi tulee laittaa "muistutus hulevesimaksuun".

Muistutus on vapaamuotoinen asiakirja, johon tulee kirjata seuraavat tiedot:

  • kiinteistötunnus
  • kiinteistön osoite
  • laskun vastaanottajan yhteystiedot
  • muistutuksen tekijä yhteystietoineen (mikäli eri kuin laskun vastaanottaja)
  • muistutuksen peruste. Muistutuksesta tulee selvästi ilmetä, millä perusteella hulevesimaksuun haetaan muutosta ja mitkä seikat tukevat esitettyä vaatimusta.
  • tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys osoitetaan

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus ilmoitetulle tilille. Muistutukset käsitellään kaupungin teknisessä lautakunnassa.


Laskutusperusteet

Somerolla hulevesimaksu koostuu 49 euron perusmaksusta sekä kiinteistön kokoon ja käyttötarkoitukseen perustuvasta kertoimesta. Ranta-alueella maksu puolittuu 24,50  euroon. Alle 40 m2 kokoisia rakennuksia ei laskuteta. Kiinteistön pinta-alasta puhuttaessa tarkoitetaan maapinta-alaa, ei kiinteistöllä olevien rakennusten pinta-alaa.  

Hulevesimaksuun on oletuksena otettu kiinteistön asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Toisinaan kaavan mukainen käyttötarkoitus ei vastaa todellisuutta, vaan esimerkiksi teollisuus- tai rivitalotontilla voi olla omakotitalo. Virheet käyttötarkoituksessa korjataan kaupungin rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan ja lopullinen lasku määräytyy todellisen käyttötarkoituksen mukaan.

Tontilla voi olla myös useita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus vaihtelee esim. siten, että samalla kiinteistöllä on omakotitalon lisäksi pieni verstas tms. Tällaiset tilanteet tarkistetaan kohtuullisiksi tapauskohtaisesti siten, että hulevesimaksu määräytyy lähtökohtaisesti tontin pääkäyttötarkoituksen mukaisesti, sen perusteella, minkä käyttötarkoitusluokan mukaisten rakennusten kerrosalojen suhde kaikkien rakennusten kerrosalaan on suurin.

Kiinteistöt on jaettu neljään luokkaan käyttötarkoituksen perusteella ja maksuluokkataulukko avautuu linkistä:

Maksuluokkataulukko [PDF]

 
Luokka 1Luokka 2Luokka 3Luokka 4
 


Lisätietoa hulevedestä löydät täältä:

Huleveden hallinnan järjestäminen KVAL 11.12.2017 § 88

Huleveden vaikutusalueen tarkistaminen TEKLTK 26.11.2019 § 130

www.syke.fi/hankkeet/hule